Algemene verkoopsvoorwaarden

LOCOMOSON bvba

BE 0425.120.811

 1. Onze algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van al onze contracten en hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de cliënt. Wij aanvaarden in geen enkel geval andere voorwaarden die opgenomen worden in de brieven of andere geschriften uitgaande van onze cliënten.
 1. De ondertekening van elke bestelbon of leveringbon of ieder contract impliceert de aanvaarding zonder enig voorbehoud van huidige algemene verkoopsvoorwaarden.
 1. Ons aanbod wordt ten indicatieve titel opgesteld en verbindt ons geenszins. Geen enkele bestelling zal geannuleerd kunnen worden zonder onze schriftelijke goedkeuring. In geval van annulatie van een bestelling is er een forfaitaire schadevergoeding van 50%, met een minimum van 125€, verschuldigd.
 1. Onze koopwaren worden vervoerd op risico, gevaar en kosten van de klant.
  In geval van laattijdige verschaffing of levering van de koopwaren zal er geen enkele schadevergoeding verschul­digd zijn.
 1. Eigendomsvoorbehoud. De klant erkent, in afwijking van het artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, dat de geleverde goederen onze eigendom blijven tot volledige betaling van de prijs vermeerderd met de interesten en eventuele kosten.  Zolang de betaling niet heeft plaatsgehad, is de koper dan ook niet gerechtigd om de reeds geleverde goederen in pand te geven of ze als zekerheid te gebruiken in de ruimste zin van het woord.
  De overdracht van de risico’s gebeurt echter op het moment van de levering.
 1. Onze facturen zijn, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk door ons bevestigd andersluidend beding, contant betaalbaar. Bij niet-betaling of onvolledige betaling van de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum, zal een maningskost van 50 EUR in rekening gebracht worden en is automatisch en zonder ingebrekestelling op het factuurbedrag of op het saldo een nalatigheidsinterest verschuldigd berekend overeenkomstig het artikel 5 van de wet van 2/8/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
  Indien na ingebrekestelling geen of slechts onvolledige betaling volgt binnen de gestelde termijn, zal zonder nieuwe aanmaning, het factuurbedrag of het saldo automatisch, wegens wanbetaling,  verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 125 EUR.
 1. Wij behouden ons het recht voor de levering van de koopwa­ren te schorsen of stop te zetten zonder de redenen ervan te moeten verantwoorden, indien een factuur, waarvan het bedrag opeisbaar is, onbetaald blijft, maar ook om enige andere reden, zoals gebrek of verlies van vertrouwen in de solvabiliteit van de klant.
 1. De koper is ertoe gehouden de koopwaren te controleren, zowel op kwalitatief als op kwantitatief vlak en dit zowel in onze magazijnen als op de plaats van ontvangst van de kooopwaren. iedere klacht dient, om rechtgeldig te zijn, binnen de 48 uur na ontvangst van de koopwaren schriftelijk medegedeeld worden. In geval van afwezigheid op het moment van de levering, zullen enkel de vermeldingen op de leveringsbon getuigen van de geleverde koopwaar.
 1. Artikel betreffende de persoonlijke gegevens. Alle persoonlijke gegevens die de koper ons verstrekt, worden als vertrouwelijk beschouwd en worden uitsluitend bewaard en verwerkt in het kader van de relatie tussen de koper en ons.  Zij worden niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden zonder de voorafgaande goedkeuring van de koper.
  De gegevens kunnen echter worden doorgegeven aan een partner die tussenkomt in het kader van onze wettelijke verplichtingen of die betrokken is bij de verwerking van de transactie met de koper (bijvoorbeeld : onze boekhouder, een leverancier, een onderaannemer…).
  Wij verbinden ons ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen om te vermijden dat derden zonder toelating toegang zouden hebben tot de persoonlijke gegevens die u ons hebt medegedeeld.
  De koper heeft altijd de mogelijkheid om kennis te nemen van deze persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben en te vragen om deze aan te passen of te verwijderen, voor zover dit mogelijk is met het oog op de naleving van onze wettelijke verplichtingen inzake de bewaring van gegevens betreffende handelstransacties.  Voor alle inlichtingen over dit onderwerp kunt u uw vragen sturen naar onze maatschappelijke zetel.
 1. In geval van betwisting is enkel het Belgische recht van toepassing.
  De betrokken partijen erkennen de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Nivelles.